Product


Intel, AMD, x86서버 및 SAN, DAS, NAS 스토리지를 직접 생산하고 있으며

고가용성과 경제성을 두루 갖춘 제품을 고객의 요구와 트렌드에 맞춰 끊임없이 개발하고 있습니다.


                                                                (주)쓰리에스코어

                                                                본사 : (우)08510 서울시 금천구 디지털로 9길 99, 401호(가산동, 스타밸리)

대구/영남사무소 : (우)41937 대구시 중구 국채보상로 586 교보생명빌딩 1604호