One Processor ServerSR285A C2

AMD EPYC™ 700x single-socket 2U Rack server

ST400A C2

AMD EPYC™ 700x single-socket GPU Tower/ Rack server

Two Processor ServerSR146A C2

AMD EPYC™ 7002 series

FrightPro SR226A K4

4th AMD EPYC™ 9004 series

                                                                (주)쓰리에스코어 

                                                                본사 : (우)08510 서울시 금천구 디지털로 9길 99, 401호(가산동, 스타밸리)

대구/영남사무소 : (우)41937 대구시 중구 국채보상로 586 교보생명빌딩 1604호