3SCore's 조달제품


조달 비즈니스 노하우를 기반으로 조달청

나라장터를 통해 우수한 제품을 공급합니다.3SC6512RD-v2, 60TB/32GB(캐시)  

물품식별번호 24618536


| Processor

Quad Core 2.1GHz

| Memory  32GB

| 용량 : 물리적 60TB

| 조달등록금액  ₩9,800,000

.

3SC6512RD-v3, 84TB/32GB(캐시)   

물품식별번호 24618537


| Processor

Quad Core 2.1GHz

| Memory  32GB

| 용량 : 물리적 84TB

| 조달등록금액  ₩11,460,000

                                                                (주)쓰리에스코어 

                                                                본사 : (우)08510 서울시 금천구 디지털로 9길 99, 401호(가산동, 스타밸리)

대구/영남사무소 : (우)41937 대구시 중구 국채보상로 586 교보생명빌딩 1604호