FrightPro SR400 S4

Intel Xeon 4th Scalable

FrightPro SR800 S2

Intel Xeon 4th Scalable

KAYTUS KR4268V2

Intel Xeon 4th Scalable / AMD EPYC 4th

                                                                (주)쓰리에스코어

                                                                본사 : (우)08510 서울시 금천구 디지털로 9길 99, 401호(가산동, 스타밸리)

대구/영남사무소 : (우)41937 대구시 중구 국채보상로 586 교보생명빌딩 1604호