One Processor ServerSR143 C4

Intel Xeon E-2300

SR143R C4

Intel Xeon E-2300

SR143 K3

Intel Xeon E-2200

SR143R K3

Intel Xeon E-2200Two Processor Server

SR146 S4

Intel 4th Xeon Scalable

SR126 S4

Intel 4th Xeon Scalable

SR226 S4

Intel 4th Xeon Scalable

SR146 K3

Intel 3rd Xeon Scalable

SR226 K3

Intel 3rd Xeon Scalable

SR106 C2

Intel Xeon Scalable

SR146 C2

Intel Xeon Scalable

SR226 C2

Intel Xeon Scalable

SR105 K2

Intel Xeon Scalable

SR145 K2

Intel Xeon Scalable

SR285 K2

Intel Xeon Scalable

                                                                (주)쓰리에스코어 

                                                                본사 : (우)08510 서울시 금천구 디지털로 9길 99, 401호(가산동, 스타밸리)

대구/영남사무소 : (우)41937 대구시 중구 국채보상로 586 교보생명빌딩 1604호